Algemene voorwaarden actie XOOON

Voorwaarden Kras en Win actie XOOON

Dit reglement is van toepassing op de kras en win actie van XOOON, online uitgevoerd door Kras.win. De actie loopt van 21 maart 2024 tot en met 22 mei 2024. 

Deelname aan de XOOON kras en winactie is gratis. Voor het meespelen aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs dient een geldig e-mailadres en geldige persoonsgegevens te zijn ingevuld (ten minste: voornaam, achternaam, land en e-mailadres).

Om te kunnen deelnemen en het in aanmerking komen voor een prijs, dienen deelnemers 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, België, Frankrijk of Duitsland te hebben.

Alle deelnemers met een geldige kraskaart maken kans op één van de volgende hoofdprijzen:

• 2x een XOOON meubelcheque t.w.v. €2500

• 10x Fauteuil June t.w.v. €399

• 20x Poef Zach t.w.v. €169

• 50x Kortingscode van 15% voor de webshop van COCOmaison

De hoofdprijzen zijn evenredig over de actieperiode verdeeld en de winnaars zien direct welke prijs ze hebben gewonnen na het invullen van de code.

Gewonnen prijzen kunnen tot 1 maand na deelname worden opgeëist. Prijswinnaars ontvangen een instructie e-mail na deelname. Wanneer XOOON binnen 1 maand geen reactie heeft ontvangen, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de gewonnen prijs.

De aanwijzing van de winnaars gebeurt op onpartijdige wijze door willekeurige uitdeling van de kraskaarten. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

XOOON zal zorgdragen voor het inhouden en aangeven van eventueel verschuldigde kansspelbelasting.

De winnaars worden direct na deelname zowel op het scherm als per e-mail op de hoogte gesteld. Na afloop van de actie worden alle winnaars persoonlijk gecontacteerd om de prijzen te verzilveren.  

Voor vragen over de actie kunnen deelnemers contact opnemen via de klantenservice van XOOON: service@whldirect.com

Verwerking van persoonsgegevens
Door het respectievelijke hokje aan te vinken, stemmen de deelnemers in met het verwerken en verzamelen van hun persoonlijke gegevens. De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de kras-& winactie zijn de voornaam, achternaam, land en e-mailadres van de deelnemer. 

Volgens de betrokken wetgeving wordt de persoonlijke informatie van de deelnemer geregistreerd en opgeslagen in de database die exclusief door Kras.win wordt beheerd. Deelnemers aanvaarden dat hun gegevens door Kras.win worden opgeslagen, verwerkt en verstuurd over nationale grenzen heen gedurende de actie naar de opdrachtgever, in dit geval XOOON. De persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt om het goede verloop van de actie te waarborgen en Kras.win in staat te stellen haar verplichtingen in verband met de actie na te komen, en om deelnemers (die daarvoor toestemming hebben gegeven) commerciële aanbiedingen te laten ontvangen van XOOON. Persoonsgegevens zullen opgeslagen worden gedurende de actie en zullen na afloop onmiddellijk worden verwijderd van de servers van Kras.win.

Deelnemers die hun expliciete toestemming hebben gegeven om commerciële aanbiedingen per mail te ontvangen, kunnen zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door op de overeenkomstige link te klikken, zoals deze wordt aangegeven in ieder bericht.

Kras.win garandeert dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden anders dan verbonden ondernemingen van Kras.win. Iedere deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens. Hij heeft tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens binnen het betrokken kader indien er ernstige en legitieme redenen toe zijn.

Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van het feit dat hun persoonsgegevens kunnen worden verwijderd, maar leidt tot rechtstreekse diskwalificatie voor de actie. Deze rechten kunnen enkel worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan XOOON of door normale post waarbij een kopie van de identiteitskaart of van het internationaal paspoort wordt toegevoegd.

Voor informatie of vragen die verband houden met de privacy of gegevensbescherming, gelieve contact op te nemen via de klantenservice van XOOON: service@whldirect.com

Aansprakelijkheid
De organisatie en partners zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het deelnemen aan en/of downloaden van de actie. De organisatie is niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software-drivers en browser-plugins.

Kras.win, de organisatie en haar partners zijn niet aansprakelijk voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperking, vertraging of verlies van gegevens.

De organisatie en partners zijn niet aansprakelijk voor verlies van resultaten van de deelnemer en/of de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer.

Privacy Statement
De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de kras-& winactie van XOOON. Deelnemers kunnen zich afmelden voor de nieuwsbrieven via een link onderaan de betreffende e-mail.

Algemeen
De organisatie en haar partners behouden zich het recht om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen.

Medewerkers van de organisatie en haar partners zijn uitgesloten van deelname.

Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.

Op deze deelnamevoorwaarden en gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen zullen worden berecht door een door de organisatie aan te wijzen rechter.

Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen. Als een deelnemer wenst te reageren op ons privacybeleid of als hij vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, kan hij contact opnemen via de klantenservice van XOOON: service@whldirect.com

Conditions générales action

Conditions de l’action Grattez et Gagnez de XOOON

Ce règlement est valable pour l’action Grattez et Gagnez de XOOON, réalisée en ligne par Kras.win. Cette action se déroule du 21 mars 2024 au 22 mai 2024 inclus. 

La participation à cette action Grattez et Gagnez de XOOON est gratuite. Pour participer à cette action et bénéficier d’un prix, il est nécessaire de renseigner une adresse e-mail et des données personnelles valides(prénom, nom, pays et adresse e-mail, au minimum). 

Pour pouvoir participer et être pris en considération pour obtenir un prix, les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus et résider aux Pays-Bas, en Belgique, en France ou en Allemagne. 

Tous les participants titulaires d’une carte à gratter valide ont une chance de gagner un des principaux prix suivants : 

 2x un chèque pour des meubles XOOON d’une valeur de 2 500 
 10x un fauteuil June d’une valeur de 399 
 20x un pouf Zach d’une valeur de 169 
 50x un bon de réduction de 15 % pour la boutique en ligne de COCOmaison

Les principaux prix sont répartis de manière proportionnelle durant toute la durée de l’action et les gagnants découvrent le prix gagné directement après avoir renseigné le code.

Les prix gagnés peuvent être retirés jusquà un mois après la participation. Les gagnants reçoivent un e-mailavec les instructions après la participation. Si, durant le mois suivant la participation, XOOON n’obtient aucune réaction, le prix gagné nous pourra plus être réclamé.

Les gagnants sont désignés en toute impartialité avec une répartition aléatoire des cartes à gratter. Il ne sera donné suite à aucune correspondance sur les résultats.

XOOON veillera à déduire et à déclarer toute taxe éventuelle due sur les jeux de hasard.

Les gagnants seront informés directement après leur participation aussi bien sur le site que par e-mail. Tous les gagnants seront contactés personnellement à la fin de l’action pour récupérer leur prix.  

Pour toute question concernant cette action, les participants peuvent contacter le service clients de XOOON : service@whldirect.com

Traitement des données personnelles
En cochant les cases respectives, les participants acceptent le traitement et la collecte de leurs données personnelles. Les données personnelles traitées dans le cadre de l’action Grattez et Gagnez sont les suivantes : prénom, nom, pays et adresse e-mail des participants. 

Selon la loi en vigueur, les informations personnelles des participants sont enregistrées et conservées dans la base de données gérée exclusivement par Kras.win. Les participants acceptent que leurs données soient conservées, traitées et transmises par Kras.win au-delà des frontières nationales au donneur d’ordre, c’est-à-dire XOOON, pendant toute la durée de l’action. Les données personnelles sont collectées et traitées uniquement pour garantir le bon déroulement de l’action, pour permettre à Kras.win de respecter ses obligations en lien avec l’action et pour permettre aux participants (qui ont donné leur consentement) de recevoir les offres commerciales de XOOON. Les données personnelles seront conservées pendant la durée de l’action et seront effacées des serveurs de Kras.win immédiatement à la fin de celle-ci.

Les participants qui ont donné leur accord explicite pour recevoir les offres commerciales par e-mail peuvent se rétracter à tout moment en cliquant sur le lien correspondant, comme indiqué dans chaque message.

Kras.win garantit que les données personnelles ne sont pas transmises à des tiers autres que les entreprises associées de Kras.win. Chaque participant dispose du droit d’accéder à, de modifier et de rectifier ou de supprimer ses données. Il a même le droit de s’opposer au traitement de ses données personnelles dans le cadre concerné pour autant qu’il y ait des raisons sérieuses et légitimes.

Les participants doivent savoir que leurs données personnelles peuvent être effacées, mais que cela entraînera une disqualification directe de l’action. Ces droits peuvent être exercés uniquement en adressant un e-mail à XOOON ou par courrier normal en joignant une copie de la carte d’identité ou du passeport national.

Pour toute question ou information en rapport avec la confidentialité ou la protection des données, veuillez contacter le service clients de XOOON : service@whldirect.com

Responsabilité
L’organisation et les partenaires ne sont pas responsables des dommages directs ou indirects de quelque forme que ce soit liés à la participation à et/ou au téléchargement de l’action. L’organisation n’est pas responsable du logiciel des tiers, ni des pilotes de logiciels et des plugins de navigateurs. 

Kras.win, l’organisation et ses partenaires ne sont pas responsables des pannes de réseau, de matériel ou de logiciel entraînant une restriction, un ralentissement ou la perte des données.

L’organisation et ses partenaires ne sont pas responsables de la perte des résultats des participants et/ou de la déclaration de données erronées ou incomplètes par un participant.

Politique de confidentialité
Les données des participants sont utilisées uniquement pour la mise en œuvre de l’action Grattez et Gagnez de XOOON. Les participants peuvent s’inscrire à la newsletter via un lien en-dessous de l’e-mail à ce sujet.

Divers
L’organisation et ses partenaires se réservent le droit de mettre un terme à l’action à tout moment sans donner de raison et/ou de modifier les règles, prix, durée de l’action et conditions communiqués.

Les collaborateurs de l’organisation n’ont pas le droit de participer.

Aucun droit ne peut être dérivé de ces conditions.

La particpation à cette action marque l’accord du participant avec les conditions ci-dessus. 

Seul le droit néerlandais est d’application pour ces conditions de participation et d’utilisation.

Tout différend sera jugé par un juge désigné par l’organisation.

Ces conditions générales de jeu sont élaborées conformément au code de conduite des jeux de hasard promotionnels. Si un participant souhaite réagir à notre politique de confidentialité ou s’il trouve que notre site ou nos magasins n’y sont pas conformes, il peut contacter notre service clients de XOOON : service@whldirect.com

 

TOP