Algemene voorwaarden Verkade

Dit reglement is van toepassing op de kras en win actie van Verkade, online uitgevoerd door Kras.win. Het betreft een tijdelijke actie. De actie loopt van 29 maart 2021 tot en met 2 mei 2021. De uiterste inleverdatum van unieke codes is 2 mei 2021. Na 2 mei 2021 worden er geen nieuwe deelnames meer in behandeling genomen. De actie is gericht op het weggeven van 25 Verkade koek- en chocoladepakketten. 

De organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

De voorwaarde voor deelname aan de actie is dat er ingetekend wordt voor het Verkade display dat op de kraskaart staat omschreven. 

Unieke codes kunnen uitsluitend worden ingevuld via de actie pagina www.kras.win/verkade.

Deelname aan de Verkade displays kras en winactie is gratis. Voor het meespelen aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs dient een geldig e-mailadres en geldige persoonsgegevens te zijn ingevuld (ten minste: voornaam, achternaam, e-mailadres en winkelnummer).

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoering van de gevraagde gegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het verzenden van de pakketten en het op de hoogte stellen van de winnaars per e-mailbericht. Onvolledige of onjuiste gegevens maakt het verzenden van de pakketten en het versturen van een e-mailbericht niet mogelijk. 

Om te kunnen deelnemen en het in aanmerking komen voor een prijs, dienen deelnemers 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben.

Alle deelnemers (met een geldige kraskaart) maken kans op één van de volgende hoofdprijzen:

  • Prijs: Verkade koek- en chocoladepakket (deze prijs wordt 25x uitgedeeld)

De winnaars worden uiterlijk in week 20 2021 bekend gemaakt. De winnaars krijgen daarna een bericht over de prijs die ze gewonnen hebben.

Gewonnen prijzen kunnen tot 1 maand na deelname worden opgeëist. Prijswinnaars ontvangen een instructie e-mail na deelname. Wanneer Verkade binnen 1 maand geen reactie heeft ontvangen, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de gewonnen prijs. Prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld. 

De aanwijzing van de winnaars gebeurt op onpartijdige wijze door willekeurige uitdeling van de kraskaarten. Uit alle unieke codes die ingevuld zijn op de invulwebsite zullen willekeurig 25 winnaars worden geloot. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Voor vragen over de actie kunnen deelnemers contact opnemen met Verkade.

Verwerking van persoonsgegevens
Door het respectievelijke hokje aan te vinken, stemmen de deelnemers in met het verwerken en verzamelen van hun persoonlijke gegevens. De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de kras-& winactie zijn de voornaam, achternaam en e-mailadres van de deelnemer.

Volgens de betrokken wetgeving wordt de persoonlijke informatie van de deelnemer geregistreerd en opgeslagen in de database die exclusief door Kras.win wordt beheerd. Deelnemers aanvaarden dat hun gegevens door Kras.win worden opgeslagen, verwerkt en verstuurd over nationale grenzen heen gedurende de actie naar de opdrachtgever, in dit geval Verkade. De persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt om het goede verloop van de actie te waarborgen en Kras.win in staat te stellen haar verplichtingen in verband met de actie na te komen. Persoonsgegevens zullen opgeslagen worden gedurende de actie en zullen na afloop onmiddellijk worden verwijderd van de servers van Kras.win.

Kras.win garandeert dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden anders dan verbonden ondernemingen van Kras.win. Iedere deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens. Hij heeft tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens binnen het betrokken kader indien er ernstige en legitieme redenen toe zijn.

Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van het feit dat hun persoonsgegevens kunnen worden verwijderd, maar leidt tot rechtstreekse diskwalificatie voor de actie. Deze rechten kunnen enkel worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan Verkade of door normale post waarbij een kopie van de identiteitskaart of van het internationaal paspoort wordt toegevoegd.

Voor informatie of vragen die verband houden met de privacy of gegevensbescherming, gelieve contact op te nemen met Verkade.

Aansprakelijkheid
De organisatie en partners zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het deelnemen aan en/of downloaden van de actie. De organisatie is niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software-drivers en browser-plugins.

Kras.win, de organisatie en haar partners zijn niet aansprakelijk voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperking, vertraging of verlies van gegevens.

De organisatie en partners zijn niet aansprakelijk voor verlies van resultaten van de deelnemer en/of de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer.

 

Privacy Statement
De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de kras-& winactie van Verkade. 

Algemeen
De organisatie en haar partners behouden zich het recht om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen.

Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden. 

De organisatie is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten. 

Medewerkers van de organisatie en haar partners zijn uitgesloten van deelname.

Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.

Op deze deelnamevoorwaarden en gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen zullen worden berecht door een door de organisatie aan te wijzen rechter.

Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen. Als een deelnemer wenst te reageren op ons privacybeleid of als hij vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, kan hij contact opnemen via Verkade.

TOP