Algemene voorwaarden WIN

ACTIEVOORWAARDEN KRAS & WIN - ENTERGAMING BV

 

  1. Algemeen
   1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door
   Entergaming BV georganiseerde promotionele actie Kras & Win! (hierna: “deze Actie”) die
   wordt gehouden in de maand augustus 2023 (hierna: “Actieperiode”) in de vestigingen van WIN
   Casino’s.
   1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid
   van deze Actievoorwaarden.
   1.3 Entergaming BV is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving
   deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel
   zonder opgave van redenen deze Actie te staken, indien de omstandigheden dit met zich
   meebrengen, zonder dat Entergaming BV daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van
   schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en
   staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Entergaming BV bekend gemaakt
   worden via de website www.wincasinos.nl
   1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is
   Entergaming BV gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel
   mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig
   of vernietigbaar te zijn.
   1.5 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
   voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde
   rechter.
   1.6 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van WIN Casino, alsmede een ieder die op
   enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de actie.

  1. De actie
   2.1 Start vanaf dinsdag 1 augustus 2023 en eindigt 31 augustus 2023 en zal worden gehouden zolang
   de
   voorraad strekt.
   2.2 Op de kraskaart, die de gast ontvangt in de deelnemende vestigingen bij binnenkomst staat een
   krasvlak afgebeeld.
   2.3 Een code komt na het krassen tevoorschijn. Deze code kan worden ingevuld op de website:
   https://kras.win/wincasinos/.
   2.4 Blijkt de gast prijs te hebben, dan krijgt de klant bericht over het ophalen van de prijs op het
   ingevulde mailadres.

  1. Voorwaarden
   3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle natuurlijke personen van 24 jaar en ouder.
   3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
   3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
   3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
   3.5 Entergaming BV is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is
   dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen, dan wel zich anderszins op
   frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.

  1. De prijzen
   3 x Weber Compact Kettle Houtskoolbarbecue - 57 cm (a € 150,-), 9x Bluetoothbox Mawashi
   PocketGroove - Wit (a € 14,-), 690 x speeltegoed (a € 5)

  1. Uitkering van prijzen
   5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de
   Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op een
   prijs.
   5.2 De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor
   geld of voor andere goederen of diensten van Entergaming BV . Bij weigering of niet
   aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden

uitgekeerd.
5.3 Alleen door het kunnen aantonen van het winnende nummer en de bevestigingsmail kan een
prijs worden toegeëigend.
5.4 Gebruik van de door Entergaming BV ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en
risico van de winnaars. Entergaming BV kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van
deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de winnaars.
5.5 Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

 

  1. Publiciteit
   6.1 Winnaars geven Entergaming BV toestemming gefotografeerd te worden tijdens de
   eventuele overhandiging van de prijs en om zijn of haar naam en eventuele foto’s waar hij of zij op
   staat te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. De winnaar die zijn of
   haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Entergaming BV heeft
   daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

  1. Klachten
   7.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen per e/mail worden gestuurd naar
   Entergaming BV via info @wincasinos-nl

TOP