Hommerson actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN KRAS & WIN - HOMMERSON ARCADES BV

 1. Algemeen
  1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door
  Hommerson Arcades BV georganiseerde promotionele actie Kras & Win! (hierna: “deze Actie”) die
  wordt gehouden in de maand juli 2023 (hierna: “Actieperiode”).
  1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid
  van deze Actievoorwaarden.
  1.3 Hommerson Arcades BV is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving
  deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel
  zonder opgave van redenen deze Actie te staken, indien de omstandigheden dit met zich
  meebrengen, zonder dat Hommerson Arcades BV daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van
  schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en
  staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Hommerson Arcades BV bekend gemaakt
  worden via de website www.hommersoncasinos.nl
  1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is
  Hommerson Arcades BV gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel
  mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig
  of vernietigbaar te zijn.
  1.5 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
  voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde
  rechter.
  1.6 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Hommerson Casino, alsmede een ieder die op
  enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de actie.
 2. De actie
  2.1 Start vanaf zaterdag 1 juli 2023 en eindigt 31 juli 2023 en zal worden gehouden zolang de
  voorraad strekt.
  2.2 Op de kraskaart, die de gast ontvangt in de deelnemende vestigingen bij binnenkomst staat een
  krasvlak afgebeeld.
  2.3 Een code komt na het krassen tevoorschijn. Deze code kan worden ingevuld op de website:
  https://kras.win/hommerson/ .
  2.4 Blijkt de gast prijs te hebben, dan krijgt de klant bericht over het ophalen van de prijs op het
  ingevulde mailadres.
 3. Voorwaarden
  3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle natuurlijke personen van 24 jaar en ouder.
  3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
  3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
  3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
  3.5 Hommerson Arcades BV is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is
  dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen, dan wel zich anderszins op
  frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
 4. De prijzen
  9 x Weber Compact Kettle Houtskoolbarbecue - 57 cm (a € 150,-), 108x Flessenkoeler - koeltas
  wijnfles of champagne (a € 7,95), 54x Bluetoothbox JAM AUDIO Chill Out (a € 16,77), 270x
  speeltegoed (a € 16,77)
 5. Uitkering van prijzen
  5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de
  Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op een
  prijs.
  5.2 De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor
  geld of voor andere goederen of diensten van Hommerson Arcades BV. Bij weigering of niet
  aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden
  uitgekeerd.
  5.3 Alleen door het kunnen aantonen van het winnende nummer en de bevestigingsmail kan een
  prijs worden toegeëigend.
  5.4 Gebruik van de door Hommerson Arcades BV ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en
  risico van de winnaars. Hommerson Arcades BV kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van
  deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de winnaars.
  5.5 Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. Publiciteit
  6.1 Winnaars geven Hommerson Arcades BV toestemming gefotografeerd te worden tijdens de
  eventuele overhandiging van de prijs en om zijn of haar naam en eventuele foto’s waar hij of zij op
  staat te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. De winnaar die zijn of
  haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Hommerson Arcades BV heeft
  daarmee geen recht op een financiële vergoeding.
 7. Klachten
  7.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen per e/mail worden gestuurd naar
  Hommerson Arcades BV via het contactformulier op de site:
  https://www.hommersoncasino.nl/contact/hoofdkantoor

TOP